Dictionaries

Dictionaries

Encyclopedic Dictionary on Public Administration. Chap. 1. A–G / composed by Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko, et al.; edited by Yu. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchyns’kyi, Yu. P. Surmin;  Kyiv : NAPA, 2010. — pp. 1 – 128. — Available at: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/slov_01.pdf [in Ukrainian].


Encyclopedic Dictionary on Public Administration. Chap. 2. D–E–È–Zh–Z / composed by Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko, et al.; edited by Yu. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchyns’kyi, Yu. P. Surmin; Kyiv : NAPA, 2010. — pp. 129 – 263. — Available at: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/slov_02.pdf [in Ukrainian].


Encyclopedic Dictionary on Public Administration. Chap. 3. I–K–L / composed by Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko, et al.; edited by Yu. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchyns’kyi, Yu. P. Surmin; Kyiv : NAPA, 2010. — pp. 264 – 374. — Available at: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/slov_03.pdf [in Ukrainian].


Encyclopedic Dictionary on Public Administration. Chap. 4. M–N–O / composed by Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko, et al.; edited by Yu. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchyns’kyi, Yu. P. Surmin; Kyiv : NAPA, 2010. — pp. 375 – 505. — Available at: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/slov_04.pdf [in Ukrainian].


Encyclopedic Dictionary on Public Administration. Chap. 5. P / composed by Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko, et al.; edited by Yu. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchyns’kyi, Yu. P. Surmin; Kyiv : NAPA, 2010. — pp. 506 – 605. — Available at: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/slov_05.pdf [in Ukrainian].


Encyclopedic Dictionary on Public Administration. Chap. 6. R–S–T / composed by Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko, et al.; edited by Yu. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchyns’kyi, Yu. P. Surmin; Kyiv : NAPA, 2010. — pp. 606 – 715. — Available at: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/slov_06.pdf [in Ukrainian].


Encyclopedic Dictionary on Public Administration. Chap. 7. U–F–Kh–Ts–Ch–Sh–Shch–Yu–Ya / composed by Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko, et al.; edited by Yu. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchyns’kyi, Yu. P. Surmin; Kyiv : NAPA, 2010. — pp. 716 – 820. — Available at: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/slov_07.pdf [in Ukrainian].