Афонін Едуард Андрійович

Український науковець в галузі прикладної соціології, доктор соціологічних наук, професор, академік Української технологічної академії. Заслужений діяч науки і техніки України. Професор кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України. Президент Українського товариства сприяння соціальним інноваціям. Почесний громадянин м. Лінкольн, шт. Небраска, США.
Дата народження:
29.11.1948

Вищий учбовий заклад:Таганрозький державний педагогічний інститут, фіз.-мат. факультет, відділення фізики (Таганрог, Російська Федерація; 1966-1970). 
Вищі курси Комітету державної безпеки СРСР, спеціальність правознавець (Мінськ, Білорусь; 1972-1973). 
Науково-дослідний інститут проблем віщої школи Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, факультет нових методів і засобів навчання (Москва, Російська Федерація, 1987-1989). 
Аспірантура по кафедрі психології і педагогіки Вищої школиКомітету державної безпеки СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського (Москва, Російська Федерація, 1986-1990). 
Київський інститут технічної творчості і патентознавства Товариства винахідників і раціоналізаторів України, факультет патентознавства (Київ, Україна, 1991-1993).

Наукова ступінь: Кандидат педагогічних наук. Дисертація на тему: «Формування загальнодидактичних умінь у керівників контррозвідувальних підрозділів органів КДБ СРСР» за спеціальністю 20.03.08 — підготовка кадрів органів і військ держбезпеки (1990).
Доктор соціологічних наук. Дисертація на тему: «Становлення збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми» за спеціальністю 22.00.03 — соціальні структури, соціальні інститути, соціальні відносини (1996).

Наукове звання:Професор за кафедрою спеціальні та галузеві соціології Харківського національного університету внутрішніх справ (2002).

Професійний досвід: Національної академії державного управління при Президентові України (2003-дотепер) — професор кафедри публічної політики та політичної аналітики.
Апарат Верховної Ради України (1994-2003) — помічник Голови Верховної Ради України, державний службовець ІІІ рангу, завідувач Відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Апарату парламенту, кореспондент українського парламенту в Європейському центрі парламентських досліджень та документації (ECPRD, Brussels). 
Інститут соціології НАН України (1991-1994) — старший науковий співробітник, вчений секретар. 
Комітет державної безпеки України (1972-1991) — оперуповноважений, старший оперуповноважений, референт першого заступника голови КДБ України, аспірант, старший викладач-методист Київських Вищих курсів КДБ СРСР.
Червоноградський міськком комсомолу Львівської області (1972) — завідуючий шкільним відділом.
Радянська Армія (1970-1971) — рядовий строкової служби.
Таганрозький державний педагогічний інститут (1970) — лаборант кабінету звукотехніки музикально-педагогічного факультету.


Інтереси


Коло наукових інтересів:
Військова і гендерна соціологія, соціальна глобалістика, соціальна і педагогічна психологія, архетипіка публічного управління.

Наукові дослідження / Патенти: Один із засновників Української школи архетипіки і організатор міждисциплінарних наукових досліджень (2010-дотепер) — здійснюються у межах міжнародних щорічних теоретико-методологічних семінарів та конкурсів молодих науковців «Архетипіка і публічне управління» (2010-дотепер); співорганізатори: Національна академія державного управління при Президентові України, Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Українська технологічна академія та Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; об’єднує зусилля близько 200 дослідників з 15 країн світу (Білорусь, Великобританія, Гана, Грузія, Італія, Казахстан, Німеччина, Польща, Сербія, Словакія, Росія, США, Угорщина, Україна, Франція).


Публікації: здійснено понад 420 публікацій у щорічних спецвипусках наукових фахових журналів «Публічне управління: теорія та практика» і «Публічне урядування»; Новаченко Т. В. Архетипова парадигма керівника в державному управлінні : моногр. Ніжин-Київ: Видавець Лисенко М. М., 2013. 320 с.; Суший О. В. Психосоціальна культура державного управління : моногр. / Національна академія державного управління при Президентові України. К.: Світогляд, 2012. 344 с.; Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, ґенеза та вплив на державну політику України: моногр. /; [за наук. ред. Е. А. Афоніна]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Укр. т-во сприяння соціальним інноваціям. Київ: ВАДНД, 2016. 300 с. (Відкрита дослідницька концепція; вип. 18). 


Науково-дослідна розробка за темою: «Методика оцінювання функціональної й компетентнісної спроможності публічних службовців, визначення їх навчально-освітніх потреб згідно сучасних європейських стандартів» (2014-дотепер) — здійснюється Інститутом економіки та прогнозування НАН України і НАДУ при Президентові України на замовлення Національного агенства з питань державної служби, керівник: О. М. Балакірєва, к. соціол. н.; співвиконавці:  Е. А. Афонін, д. соціол. н., професор, гол. наук. співробітник та ін.  


Моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій, здійснювані на замовлення НАН України та КМ України Інститутом економіки та прогнозування НАН України (2011-2015): 1). НДР «Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні», керівник: О. М. Балакірєва, к. соціол. н.; співвиконавці:  Е. А. Афонін, д. соціол. н., професор, гол. наук. співробітник та ін.


Публікація: Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: моногр. / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2011. 592 с. 2). НДР «Вплив економічних перетворень на процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві», керівник: О. М. Балакірєва, к. соціол. н.; співвиконавці:  Е. А. Афонін, д. соціол. н., професор, гол. наук. співробітник та ін.


Публікація: однойменна за назвою НДР монографія 2014 р. 3. НДР «Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з врахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи», керівник: О. М. Балакірєва, к. соціол. н.; співвиконавці:  Е. А. Афонін, д. соціол. н., професор, гол. наук. співробітник та ін.

Публікації: однойменна за назвою НДР монографія 2015 р.; Науково-аналітична доповідна записка: Афонін Е. А., Балакірєва О. М. Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії. № 135-13/212 від 27.03.2015 р.; стаття: Афонін Е. А., Балакірєва О. М. Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії. Український соціум. 2014. № 1. С. 7-22.


Ініціатор і координатор військово-соціальних досліджень Інституту соціології НАН України, здійснюваних в рамках державної програми Міністерства оборони України (1992-1995): 1). НДР «Теоретико-методологічне обґрунтування оптимізації нормативного регулювання та саморегулювання соціальної поведінки військовослужбовців у процесі демократизації Збройних Сил України, орієнтованих на загальнолюдські цінності і нерепресивні методи управління», керівник: Л. В. Сохань, д. філос. н., професор; відповідальний виконавець — Е. А. Афонін). 2). НДР «Розробка соціально-психологічної типології поведінки військовослужбовців в процесі демократизації Збройних сил України і побудова соціально-психологічної моделі поведінки військовослужбовця в типових та екстремальних умовах», керівник: Ю. І. Саєнко, д. е. н., професор; відповідальний виконавець — Е. А. Афонін). 3). НДР «Обґрунтування шляхів і розробка методів діагностики та соціально-психологічної корекції відхилень поведінки військовослужбовців», керівник: Л. Ф. Бурлачук, д. психол. н., професор; відповідальний виконавець — Е. А. Афонін).

Публікації: Афонін Е. А. Становлення Збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми: монографія. К.: Інтерграфік, 1994. 304 с.; Афонин Э. А. Становление Вооруженных Сил Украины: социальные и социально-психологические проблемы: монография / пер. с укр. – Изд. 2-е., доп. К.: НТЦ «Психея», 2014. 476 с.


Публікації


Загальна сума публікацій:
Автор і співавтор понад 350 наукових праць, в тому числі близько 50 монографічних, науково-довідкових і навчально-методичних видань, зокрема: «Становлення збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми» (1994 — укр., 2014 — рос.) ; «Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD» (2000 – англ. та укр.) ; «Велика розтока» (2002 — укр.) ; «Великая коэволюция» (2003 — рос.) ; «Great Сo-evolution» (2003 — англ.), «Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики» (2006 — укр.) ; «Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації» (2008 — укр.) ; «Соціальні цикли» (2008 — укр.) ; «Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів» (2010 — укр.) ; Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України» (2010) ; «Соціальна глобалістика = Социальная глобалистика» (2011 — укр. та рос., 2012 — рос.) ; «Соцієтальна динаміка: архетипний підхід» (2017 — укр.) ;  «Стратегічне управління та політичне прогнозування в публічній сфері» (2018 — укр.) ; «Інструменти та механізми впровадження публічної політики в Україні» (2018 — укр.) ; «Міжсекторальна взаємодія як основа публічного управління» (2018 — укр.) ; «Українське диво. Від депресії до соціального оптимізму» (2019 — укр.).
Біобібліографія / бібліографічний покажчик науковця.


Громадська / політична діяльність


Науково-експертна участь:
Член науково-експертної колегії Кабінету Міністрів України з питань соціально-економічного розвитку України (2008-2010). 
Позаштатний консультант Комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2006-2008), з питань культури та духовності (2015-2019). 
Експерт державної науково-технічної програми «Наука, освіта, культура: реформи й їх забезпечення» (1992-1994), програм Міжнародного фонду «Відродження» «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» та «Соціальна адаптація військовослужбовців» (1993-1998), Європейської Комісії за напрямами «Освіта», «Соціальний розвиток», «Безпека», «Охорона навколишнього середовища» та ін. (1997-2000). 
Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій з соціології: при Класичному приватному університеті (Запоріжжя, 2015-дотепер), при Інституті соціології НАН України (1993-1994, 2010-дотепер), при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (2003-2009); з релігієзнавства при Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (2011-2014); з права, соціології, філософії, політології при Харківському національному університеті внутрішніх справ (1996-2012).

Науково-громадська діяльність:Президент ВГО «Українське товариство сприяння соціальним інноваціям» (1995-доттепер).
Академік Української технологічної академії, член президії і керівник відділення соціально-гуманітарних технологій УТА (2001-дотепер). 
Учасник і організатор закордонних семінарів, конференцій, стажувань із проблем соціальної психології, колективної безпеки, інформаційно-бібліотечного забезпечення, розвитку парламентаризму та державного управління: Австрія, Бельгія, Білорусь, Великобританія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Росія, Словакія, Словенія, США, Таїланд, Угорщина, Фінляндія, Франція, Швейцарія (1995-дотепер).


Членство

Членство в редакційних радах наукових журналів:
Czasopiśmo “Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie” (Łódź, Polska).
«Публічне урядування» (Київ).
«Український соціум» (Київ).
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія (Харків).

Професійне членство: Українська технологічна академія (2001-дотепер).
Соціологічна асоціація України (2004-дотепер). 
Міжнародний клуб архітекторів програмного забезпечення (2018-дотепер).


Додаткова інформація

Нагороди та відзнаки:
Орден святих Кирила і Мефодія «За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної церкви» (2018); Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2016); Подяка президента Української технологічної академії «За особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки та з нагоди 65-річного ювілею» (2013); Почесне звання України «Заслужений діяч науки і техніки України» (2012); Подяка директора ІрлЄМ (Росія) «За фахове висококваліфіковане експертне оцінювання конкурсних робіт з дослідження феномену часу» (2011, 2011); Ювілейна пам’ятна медаль Союза випускників курганського вищого військового політичного авіаційного училища «20 років Збройним Силам України» (2011); Подяка Українського центру політичного менеджменту «За ефективне співробітництво і активну участь у заходах Українського центру політичного менеджменту» (2009); Ювілейний орден Української технологічної академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва» (2007); Почесна грамота директора Національного спортивного комплексу «Олімпійський» «Учаснику 23-го Передноворічного пробігу по історичним місцям м. Києва» (2006); Почесна грамота НАДУ «За заслуги перед національною академією державного управління при Президентові України» (2005); Подяка Голови наглядової ради і ректора Національного університету внутрішніх справ «За активну, плідну і сумлінну працю у складі спеціалізованої вченої ради та вагомий особистий внесок у наукову атестацію кадрів вищої кваліфікації» (2004); Почесна грамота НАДУ «За заслуги перед національною академією державного управління при Президентові України» (2004); Подяка Голови Верховної Ради України «За сумлінну працю в апараті Верховної Ради України, творче сталення до роботи та у звязку з 50-річчям з дня народження» (1998); Почесне звання «Почесний громадянин міста Лінкольн, штат Небраска Сполучених Штатів Америки» (1995); Медаль СРСР «За безупречную службу» І степени (1991); Юбилейная медаль СРСР «70 лет Вооружённых сил СССР» (1988); Медаль СССР «За безупречную службу» ІІ степени (1986); Медаль СССР «За безупречную службу» ІІІ степени (1981); Благодарность Председателя КГБ СССР «За исключительно добросовестное исполнение служебного долга по обеспечению Олимпийских игр 1980 года» (1980); Юбилейная медаль СССР «60 лет Вооружённых сил СССР» (1978); Срібна медаль Української СРСР «За відмінні успіхи в навчанні, праці і за зразкову поведінку» (1966).

Джерела про науковця: Чачко А. Керівник бібліотеки Верховної Ради України [До 50-річчя від дня народження Е. А. Афоніна — керівника Відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Секретаріату Верховної Ради України]. Вісник книжкової палати. 1998. № 11. С. 33–34; Афонін Едуард Андрійович. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / В. І. Волович (ред.), В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. (уклад.). К. : Укр. центр духовної культури, 1998. С. 41; Afonin, Eduard Andriyovych [biographic refunit]. Who’sWho in the World / 18th ed. Washington, 2000. P. 19; Ворона В. М. Афонін Едуард Андрійович. Енциклопедія Сучасної України / НАН України; Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України / І. М. Дзюба (голов. ред.). К. : Державне голов. підприємство республіканського виробничого об’єднання, 2001. Т. 1 : «А». С. 810–811; Афонін Едуард Андрійович. Хто є хто в Україні: 9 000 біографічних довідок / Ю. Марченко, О. Телемко (уклад. та ред.). К. : К.І.С., 2007. С. 34; Едуард Андрійович Афонін : біобібліографічний покажчик / Уклад.: А. Ю. Мартинов, О. В. Радченко, Я. О. Чепуренко; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Українська технологічна академія. К. : Реферат, 2009. 104 с. (Відкрита дослідницька концепція, вип. 12); Афонін Едуард Андрійович. Науковці України ХХ — ХХІ століть: метабібліографія / Уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. К., 2010. С. 30 ; Едуард Андрійович Афонін: біобібліографічний покажчик / уклад. А. Ю. Мартинов, О. В. Радченко, Я. О. Чепуренко. Київ-Ніжин: НАДУ: Видавець Лисенко М. М., 2018. 108 с. (Біобібліографія вчених Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1).


Контактні дані

Адреса:
Національна академія державного управління при Президентові України, 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20.

Місто: м.Київ

Телефон:(w) +38 044 455 6763
моб. +38 067 244 4659

E-mail: bpafonin@gmail.com

Сайт:http://afonined.livejournal.com/profile