Архетипіка ідентичностей

Архетипіка ідентичностей

Вже досить загальним місцем сучасного суспільствознавства став той факт, що всі успішні розвинені держави класифікуються як національні (nation-state). Така альтернатива національної держави, як багатонаціональна, породжена фантазією більшовиків, виявилася на жаль нестійкою при низьких рівнях центруючого фізичного насильства в суспільстві, при тих рівнях насильства, що не стопорять роботу громадського інноваційного циклу, і допускають не тільки наздоганяючий, але і лідерський розвиток.

Перехід до національної держави в Росії вже поставлений в число пріоритетних її правлячою партією, бо навіть цього профспілці знатних бюджетних доярів стало очевидним, що у Росії як багатонаціональний немає майбутнього. У світі накопичено значний досвід трансформації різного роду держав в національні, але, знаючи схильність наших правителів до винаходу унікально неходжених шляхів історичного розвитку, думаю, що варто було б спробувати напрацювати інструментарій для аналізу того, наскільки успішно наші роботи будуть рухати вперед національний проект. Справжнім текстом я відкриваю серію публікацій, які висвітлюють результати моїх праць із зазначеного питання.

КОЛЕКТИВНІ ІДЕНТИЧНОСТІ

Оскільки нація – це загальнокраїнна політична колективна ідентичність, то ключовим моментом розуміння предмета є пристрій колективних ідентичностей (КІ). КІ – це дуже цікавий об’єкт громадської / груповоїсвідомості, і через неї розкриваються не тільки стійкі форми існування лідируючих демократичних держав, а й такі соціальні структури, як партія, клан, клієнтела, і навіть сім’я. КІ є ключем до розуміння улаштування і таких феноменів, як етнічність, груповий інтерес, «дух команди», а також багато чого іншого.

Під колективною ідентичністю я буду розуміти такий психо-соціальний комплекс, який задає психічну важливість для людини віднесення себе до будь-якої соціальної групи. Даний комплекс також регулює пов’язані з даною групою відносини «свій-чужий», і правила взаємодії членів групи як між собою, так і з сторонніми.

КІ можуть бути безпосередніми, коли кожен член групи знає всіх інших «своїх» «в обличчя», і уявними, коли всіх «своїх» знати людині не виходить. Приклади безпосередніх ідентичностей можуть дати більшість дозвіллєвих асоціацій, сімей, кланів. Уявні ідентичності породжують такі соціальні явища, як етноси, нації, професійні асоціації.

Зазвичай в рамках КІ поряд з її загальновизнаною в групі назвою та іншими розпізнавальними символами встановлюється також деяка подоба загальноприйнятих психологічних установок і поведінкових патернів, за якими «свої», що належать групі, можуть розпізнати один одного. При цьому розпізнавання«своїх» в більшості випадків породжує в індивіда почуття емпатії, що впливає на його соціальну поведінку. Як правило для «свого» людина може зробити те, що вона в тих же умовах не зробила би для «чужого».

МЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ КІ

В рамках наведеного визначення очевидно, що кожен індивід може бути самовіднесений з декількома КІ, які шикуються в рамках його Я-концепції у вигляді якоїсь динамічної ієрархії. Загальне розуміння взаємодії психіки людини з якоюсь з його КІ може бути отримано через подання індивідуальної свідомості особистості за допомогою набору ментальних структур (МС). Ментальні структури, як елементарні, так і складові, покладаються утворюючими компонентами свідомості людини, тим, що визначає сприйняттям нею інформації, прийняття нею рішень, її дії і поведінкові патерни. Зокрема МС співвідносяться з використовуваним людиною в своєму мисленні категоріальним апаратом, допомагають почути в звуковому шумі слова мови, дають можливість розпізнавати зорові образи. На біологічному рівні МС людської свідомості можуть бути віднесені до результату функціонування деякої множини якимось чином взаємопов’язаних нейронних стовпчиків кори головного мозку (див., Наприклад, книгу: Хокінс Дж., Блейкслі С. Про інтелект. М .: Вільямс, 2007. 240с .) в суспільної комунікації МС відповідають меми – кванти культурної інформації, які поширюються в соціумі через різні медіа-канали, а також у вигляді міжособистісного і групового спілкування.

Зауважимо, що обговорюваний тут підхід до структури індивідуальної свідомості у вигляді набору МС добре інтегрує в себе гіпотезу лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа (Sapir-Whorf), відповідно до якої

«існуючі в свідомості людини системи понять, а, отже, і суттєві особливості його мислення визначаються тою конкретною мовою, носієм якої ця людина є.»

Більш того, слідуючи оригінальній аргументації самого Уорфа можна отримати перехід і до більш широкого розуміння даної концепції, розширивши її на абсолютно все МС, що відтворюються суспільством при соціалізації своїх членів, а не тільки на пов’язані з мовою. Це видно, наприклад, з оригінальною фрази Уорфа, наведеної тут (переклад мій):

«Ті категорії і типи, які ми виділяємо з зовнішнього світу явищ, не чекають нас там в якомусь готовому стані. Навпаки, зовнішній світ нам дано в калейдоскопічному потоці вражень і образів, які повинні бути якось організовані в нашій свідомості, – і це робиться саме нашою лінгвістичною системою. Ми «ріжемо» зовнішній світ на шматки, наділяємо «вирізане» смислами, організуємо їх в теорії і концепції. При цьому обраний нами спосіб такої активності багато в чому залежить від того, що ми є частиною угоди робити цю роботу саме так – угоди, яка підтримується всіма членами мовного співтовариства, і яка визначає структури нашої мови.»

Видно, що дана аргументація без труднощів переноситься і на невербальні поведінкові патерни, з яких складаються відновлювані соціальні рутини будь-якої спільноти. Хоча домінування саме мовних структур в забезпеченні якості розумової діяльності очевидно.

Далі, МС свідомості індивіда оформляють те, що можна визначити як МійСвіт людини. І дійсно, МС, отримані людиною в результаті своєї соціалізації, фільтрують доступний його свідомості інформаційний потік, поставляючи йому тільки ті враження, які узгоджуються з ними. Вони також ставлять індивіду поведінкові патерни його реакцій на впливи що надходять ззовні (то, чого він був навчений, і як він був вихований), підтримуючи тим самим існуючі соціальні рутини, і обумовлені ними соціальні інститути. Іншими словами, ми можемо вважати, що адаптація людиною реального світу в світлі його життєвого досвіду супроводжується утворенням в його свідомості різних множин все тих ж МС, які і визначають специфічність його бачення світу. Даний персоніфікований світ, який відкривається кожномій свідомості в світлі її досвіду для її ж практичної діяльності, – це і є згаданий вище персональний МійСвіт даного індивіда.

Тут слід сказати, що МійСвіти різних людей можуть відрізнятися суттєво, в чому кожен може переконатися, спробувавши добитися якогось прийнятного рівня взаєморозуміння з кимось іншим. При цьому, однак, можливо узгодження Мійсвітів різних людей в якомусь певному аспекті, що зазвичай досягається взаємною адаптацією даного аспекту їх МійСвітів в результаті інтенсивної групової комунікації. Так може виникнути елемент їх загального НашСвіта – узгоджених до якійсь мірі подібності шматків їх МійСвітів. За великим рахунком НашСвіт будь-якого співтовариства і становить основне ядро його КІ. Так ми приходимо до розуміння загального будови МійСвіта кожного: МійСвіт містить специфічне особистісне ядро, доповнене безліччю різних НашСвітів за кількістю спільнот, з якими внутрішньо пов’язує себе людина. А все це разом являє собою його особистісну Я-концепцію.

АРХЕТИПІЧНА СТРУКТУРА НашСвіт КІ

Очевидно що, будучи одним з базових елементів соціальності, КІ людей повинні були виникнути на якомусь етапі антропогенезу, внаслідок чого має сенс очікувати, що вони можуть мати якусь загальну архетипическую структуру. І така структура дійсно виявляється. По-перше, будь-яка КІ містить те, що можна позначити словами «центральне місце» ідентичності (ЦМ). ЦМ кожної КІ – це перш за все символічне місце, з яким асоційовані «боги» КІ, хоча для деяких КІ дане символічне місце може бути локалізовано географічно. Наприклад, для кожної нації ЦМ зазвичай знаходиться в столиці відповідної держави, ЦМ християн-католиків – це перш за все Ватикан, і т.д.

Кожна ідентичність має своїх «богів» – ті елементи символічного простору, які викликають збудження сакрального почуття людей, що включають даний НашСвіт в свою Я-концепцію. У родині таким «богом» може бути борг по відношенню до дітей і батьків, а також борг по благоустрою сімейного вогнища. Сакральні елементи нації зазвичай пов’язані з символами держави, а також з національною міфологією. Схоже, що саме сакральне почуття людей є головним несучим елементом будь-якої КІ – загальна низхідна на групу благодать від різного роду спільних церемоній і позитивних активностей разом із загальним обуренням з приводу трапляються по відношенню до групових «богам» святотатств створюють «правильний» емоційний фон для комунікації всіх тих, хто розділяє дані емоції, з підтримкою і розвитком їх загального НашСвіта.

Природно, що «боги» жадають, і це породжує наступний елемент будь-якої КІ – обов’язковий внесок людини в «спільну справу». Даний вклад може бути як матеріальним, так і символічним. Спільна праця чоловіка і дружини в ім’я сімейного добробуту, тягар обов’язків кожного громадянина перед нацією і державою, все це може бути побачене як жертви відповідним «богам».

Ще один загальний елемент НашСвітів – це класифікація членів групи – носіїв КІ. Практично завжди (хоча бувають і випадки виродження) в групі можна виділити «внутрішнє коло», що складається з групових авторитетів, яке доповнюється рядовими членами групи, і кандидатами в члени. Внутрішнє коло КІ зазвичай позиціонуються десь поблизу ЦМ, обслуговуючи «богів» спільноти. Вони також виконують функції по поточному управлінню спільнотою, завданням його стандартів і інститутів, і сприяють вирішенню конфліктів між рядовими членами групи. Рядові члени зазвичай мають рівні права, і так само несуть обов’язки по відношенню до товариства та його «богам». Хоча бувають випадки і більш складного структурування рядових членів групи. Кандидати зазвичай переймаються «духом спільноти», часто виконуючи найбільш обтяжливі обов’язки, і чекаючи отримання прав при їх визнання рівними іншим. Перехід з кандидатів в члени групи часто оформляється якимись церемоніями ініціації.

Зазначені елементи можна знайти в будь-якій конкретній КІ. Більш того, вони чітко помітні і в безпосередніх КІ первісних громад, що дозволяє висунути гіпотезу про те, що подібна структура групового НашСвіта є саме архетипічною. Тобто передбачається, що дана структура сформувалася в процесі антропогенезу, і потім була присутня в якості компонента людської соціальності, що визначається на рівні колективного несвідомого, поки інформація про неї не стала надбанням нашої свідомості в результаті моїх зусиль.

Зазначені елементи можна знайти в будь-якій конкретній КІ. Більш того, вони чітко помітні і в безпосередніх КІ первісних громад, що дозволяє висунути гіпотезу про те, що подібна структура групового НашСвіта є саме архетипічною. Тобто передбачається, що дана структура сформувалася в процесі антропогенезу, і потім була присутня в якості компонента людської соціальності, що визначається на рівні колективного несвідомого, поки інформація про неї не стала надбанням нашої свідомості в результаті моїх зусиль.

В принципі зазначена загальна структура КІ підтримується вже не на біологічному, а на соціальному рівні. За великим рахунком КІ відображає один з можливих способів практичної реалізації більш глибинної структури, яка є базовою для всього живого, – дихотомії «свій-чужий». Те, як даний базовий конструкт наповнюється конкретикою у людей (випадок КІ) якісно відрізняється від того, що було властиво безпосереднім еволюційним попередникам людей – приматам, у яких узгодження дій в стаді регулюється так званими ієрархіями домінування. Нагадаю, що головні зовнішні відмінності груп людей від груп приматів пов’язані з (1) турботою про хворих і непрацездатних, (2) турботою про померлих, (3) наявністю якихось загальновиконуваних правил при розподілі благ, в число яких входить рівний доступ членів групи до їжі в умовах помірного голоду.

Аналіз археологічних даних дає оцінку часу, коли в прото-людських групах завершилися процеси формування зазначених вище відмінностей від попередників: це сталося приблизно 60-70 тис. років тому. При цьому в розкопках були виявлені сліди того, що можна було інтерпретувати як слідства тотемізму, магічних дій, фетишизму. Також саме для цього часу характерно і виникнення мистецтва. Можна припустити, що розвиток центрів збудження сакральних почуттів в мозку прото-людей зіграв дуже важливу роль в їх олюднення. Одним з аргументів на користь цієї гіпотези є важливість для структурування поведінки первісних людей такого обмежувача, як табу, оскільки очевидно, що механізм дії табу експлуатує саме сакральні почуття членів громади. При цьому визнається, що саме табу зіграли дуже важливу роль в приборканні сили біологічних інстинктів, в тому числі і в плані ліквідації системи підтримки поведінки, що веде до виникнення ієрархій домінування. Необхідно також відзначити, що почуття справедливості (як основа соціальних інститутів) також підтримується саме сакральними центрами мозку, бо обурення від несправедливостей, що творяться кимось, дуже близько до емоцій, що викликаються святотатством, тобто має безперечну сакральну природу.

Цікаво, що виявлена нами архетипіка КІ практично повністю ізоморфна тому, що ми можемо спостерігати в надорганізмах колективних комах (мурашок, бджіл, термітів). Дані надорганізми теж структуруються навколо своїх ЦМ (де зазвичай мешкає матка). Рядові комахи в різних своїх ролях (закріплених біологічно – на відміну від груп людей) роблять вклади в розвиток «сім’ї», і мають («прошита» біологією) право на свою частку контрольованих сім’єю ресурсів. І т.д.

Більш того, виявлена архетипіка знайшла своє відображення і в оформленні структур людської державності. Але обговорення даного кола питань я запропоную увазі читачів в наступному тексті.

No comments yet, you will be the first.
Leave a reply
Field is required
Field is required
Field is required