ХІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар / VIІІ Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві»

ХІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар / VIІІ Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! 

Кафедра публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України та Нова Александрійська бібліотека (Єгипет) спільно з Всеукраїнською асамблеєю докторів наук з державного управління, Інститутом економіки і прогнозування НАН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Українською технологічною академією запрошують науковців до участі у щорічних наукових заходах Української школи архетипіки – ХІ Міжнародного теоретико-методологічного семінару та VIІІ міжнародного конкурсу молодих науковців за темою: «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві».

Програмні рамки наукового форуму 2020 року визначатиме проблематика публічного управління, пов’язана з дослідженням місця традиції в сучасному — постмодерному суспільстві. 

Постмодерн, що прийшов на зміну Модерну, привніс з собою безодню невизначеності. В цю добу, яка замінює «сучасність» в її нинішньому кризовому стані, традиція повертає нас в минуле. Водночас вона наповнює постмодерн духом радикального оновлення, адже новизна в традиції має не часовий, а онтологічний характер, вона пов’язана не з поступовим удосконаленням чогось минущого, а зі ствердженням абсолютної досконалості.

Традиція – в силу свого самонаслідування — належить більше теперішньому, ніж архаїчному минулому чи навіть ще не сконструйованому майбутньому. Це — не засушена спадщина, що передається від покоління до покоління по історичній «горизонталі». Через традицію людина намагається осягнути нескінчений простір, усю багатоманітність способів усвідомлення та пізнання буття давньої людини, а отже — шукає саму себе у сьогоденні. Саме тому традиція починається з «вертикалі» — власне того архетипного, яке пізнається інтуїтивно й поза будь-якими нашаруваннями часу, оскільки належить не минулому, а вічності.

Чи став постмодерн з його тотальною деконструкцією добою «загибелі традиції»? Чи постмодерн став часом нового прояву традиції? Як співвідносяться традиції та новації? Чи керують міфи та забобони сучасним світом? Чи потрібно «відроджувати» / «реставрувати» традиції у добу постмодерну? Традиції постмодерну: яким буде «архів» сучасної епохи? Ну, і нарешті, хто ж ті суб’єкти, які опікуються сьогодні долею традиції?  Ці та інші питання визначатимуть простір для осмислення чергової теми ХІ ТМС-2020 / VIІІ МКМН-2020.

Мета заходу: об’єднати на засадах методології соціальної архетипіки міждисциплінарні зусилля представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем публічного управління, зокрема бачення тих майбутніх можливостей, які минуле створило для нашого теперішнього, а отже осмислення традиції, її суб’єктів та джерел у постмодерному суспільстві.

Пропонуємо учасникам форуму обрати собі один із нижче зазначених напрямів для наукової рефлексії та обговорення.

 1. Традиційна діяльність, її природа та суб’єкти в сучасному – постмодерному суспільстві.
 2. Традиція державотворення в умовах інноваційної діяльності
 3. Психотипи раціонала й ірраціонала та їх участь у відтворенні традицій.
 4. Традиція в культурі, релігії, мові як передумова сталого розвитку.
 5. Традиція, її функціонування та розвиток в контексті «Імажинера» Жильбера Дюрана.

Дата проведення: 24-31 січня 2020 року 

Місце проведення: м. Александрія, Нова Александрійська бібліотека (Єгипет).

Робочі мови: українська, англійська.Реєстраційний внесок: відсутній.

ДЛЯ УЧАСТІ В ХI ТМС-2020 НЕОБХІДНО ПОДАТИ:

 1. Заявку на участьдо 15 жовтня 2019 р. на адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com). Завантажити форму заявки.
 2. Рукопис статті + фотокарткудо 15 листопада 2019 р. одночасно на адреси Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com) та Олени Суший (a_s_y2000@yahoo.com). 

Вимоги щодо оформлення рукописів статей див. у додатку (назва файлу: Прізвище_ТМС-2020.doc). 

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2020.jpeg).

Планується видати спеціальний випуск фахового збірника «Публічне урядування», що включатиме статті учасників ХІ ТМС-2020. Статті публікуватимуться паралельно англійською та українською мовами. Оплата публікацій відсутня, за виключенням оплати за переклад з української мови на англійську і навпаки (з розрахунку 85 грн. за 2000 тис. знаків). 

ДЛЯ УЧАСТІ ВVIІІ МКМН-2020 НЕОБХІДНОПОДАТИ:

 1. Заявку на участьдо 15 жовтня 2019 р. на адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com). Завантажити форму заявки.
 2. Рукопис статті + фотокарткудо 15 листопада 2019 р. одночасно на адреси Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com) та Олени Суший (a_s_y2000@yahoo.com). 

Вимоги щодо оформлення рукописів статей див. у додатку (назва файлу: Прізвище_ТМС-2020.doc). 

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2020.jpeg).

Оргкомітет запрошує до участі в VIІІ МКМН-2020 міжнародному конкурсу молодих науковців (магістрантів, аспірантів, PhD і кандидатів наук віком до 35 років) всіх науково-освітніх спеціальностей.

Міжнародна конкурсна комісія експертів з Казахстану, Польщі, США, України, Франції визначить найкращі роботи конкурсантів, які будуть відзначені заохочувальними грошовими преміями: 

1 премія — 200 $

2 премія — 150 $

3 премія — 100 $

За результатами конкурсу планується видати україно-англійський збірник наукових робіт переможців та кращих авторів VІІІ міжнародного конкурсу молодих учених «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела в постмодерному суспільстві». 

ПРОГРАМА ХІ ТМС-2020. 

Повний текст програми буде розроблений і розісланий після надходження тематичних заявок від потенційних учасників щорічних заходів (до 1 січня 2020 р.).

Базові елементи програми складуть: 

 1. Пре-конференц спілкування на відпочинку, яке пройде на єгипетському курорті «Шарм-ель-Шейх» (інформацію буде розіслано додатково)
 2. Знайомство з таємницями єгипетських пірамід та екскурсії столицею Єгипту містом Каїр і Александрією.
 3. ХІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела в постмодерному суспільстві».
 4. VIІІ Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела в постмодерному суспільстві».

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА АРХЕТИПІКИ В ІНТЕРНЕТ І :

 1. Публікації УША (Library of archetypes), доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1soaitdqqbyNet9ZZitboMAR0Yb136MkZ 

2. Сайт Української школи архетипіки: http://usarch.org/

ВИМОГИ

до структури наукової статті та її оформлення

 1. Структура наукової статті

ПІБ автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи та її поштова адреса, телефон і електронна адреса, назва статті, розширена анотація (1800-2000 друкованих знаків з пробілами), ключові слова.

Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англійською мовами перед статтею. Якість англомовного перекладу анотації до статті, визначає редколегія журналу. 

Належить виділити наступні аспекти статті: 

 1. постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями)
 2. аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми
 3. мета статті
 4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
 5. висновки і перспективи подальших досліджень
 6. список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу.

2. Оформлення наукової статті:

 1. назви структурних частин статті виділяються жирним шрифтом
 2. посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими
 3. вторинне цитування не дозволяється
 4. у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи
 5. таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані, мати назву та продубльовані окремим файлом
 6. формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків
 7. розмір статті — 20 тис. друкованих знаків з пробілами.

Детальніше про вимоги можна дивитись на сайті журналу «Публічне урядування»: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/

КОНТАКТИ: 

Едуард Афонін (науковий керівник ТМС, Національна академія державного управління при Президентові України), +38 067 2444659, e-maіl: bpafonin@gmail.com

Олена Суший (вчений секретар ТМС, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), +38 067 9109926, е-mail: a_s_y2000@yahoo.com  

Файли для завантаження: