Scientific conferences

ARHETIPІKA the I Reigning UPRAVLІNNYA: ratsіonalіzatsіya that normativnі practice

Meta-theoretical metodologіchnogo semіnaru organіzatori vbachayut in ob'єdnannі mіzhdistsiplіnarnih zusil doslіdnikіv, yakі pratsyuyut in rіznih Galuzo sotsіalnogo i gumanіtarnogo knowledge, and takozh in obgovorennі theoretical metodologіchnih ambushes vplivu arhetipіv kolektivnogo nesvіdomogo on Suchasna Reigning upravlіnnya.

Arhetypyky and Local Government: Institutional forms, Mechanisms and Practice

The purpose of theoretical and methodological seminar Organizers vydyat in Ob``edineniya mezhdystsyplynarnыh usylyy researchers, rabotayuschyh a DIFFERENT industry and socio humanytarnoho knowledge, and discussion of theoretical and methodological bases of influence kollektyvnoho archetypal unconscious on Modern Local Government.

Archetypes and governance: mental-psychological aspects

The purpose of the theoretical and methodological seminar organizers see in combining interdisciplinary efforts of researchers working in different sectors of social and human knowledge, as well as in the discussion of the theoretical and methodological aspects of the impact on the archetypes of modern public administration.

Arhetipіka i Reigning upravlіnnya: ob'єktivne sub'єktivne i, i svіdome nesvіdome in processes sotsіalnoї іntegratsії that diferentsіatsії

Meta-theoretical metodologіchnogo semіnaru organіzatori Bacha in ob'єdnannі mіzhdistsiplіnarnih zusil doslіdnikіv scho pratsyuyut in rіznih areas sotsіalnogo i gumanіtarnogo knowledge that obgovorennі theoretical metodologіchnih aspektіv arhetipіzatsії Suchasna sovereign upravlіnnya.

Archetypes and public administration

The purpose of the workshop organizers see in combining interdisciplinary efforts of researchers working in different spheres of social and humanitarian knowledge and discussion of theoretical and methodological aspects arhetipizatsii modern public administration.